Istoric

Localitatea Ştefan cel Mare este situată la 17 km de Piatra Neamţ – reşedinţa judeţului Neamţ. În centrul localităţii se află Şcoala Gimnazială „Dr. EmanuielRigler”.

Şcoala Gimnaziă „Dr. Emanuiel Rigler” poartă denumirea profesorului universitar Emanuiel Rigler. Fondator al şcolii de terapeutică medicală, biochimist şi farmacolog, prim epitrop al Casei  Sf. Spiridon din Iaşi, prodecan al Facultăţii de Medicină din Iaşi, politician şi filantrop. Ajuns proprietar al moşiei din satul Şerbeşti, donează comunei terenul pentru şcoală în anul 1908 cu obligaţia ca aceasta să-i poarte numele şi să nu fie schimbată niciodată destinaţia terenului.

Satul Ştefan cel Mare este un sat vechi, păzit parcă la intrare de „Un soldat – Stânca de la Şerbeşti”, sat cu tradiţii, ce poartă numele celui mai mare domnitor al Moldovei – Ştefan cel Mare. Vechimea asezării este dovedită de biserica din sat, ctitorie a domnitorului Vasile Lupu, dar şi de Stânca de la Şerbeşti.

Din punct de vedere istoric teritoriul comunei face parte dintr-o arie de veche locuire. În apropierea comunei sunt urme de locuire umană încă din neolitic ( am în vedere siturile neolitice de pe terasa Cracăului din loc. Dochia), antichitate (cetatea dacică Petrodava) din perioada feudală timpurie (Dl Holm toponim slav în traducere holm = deal) şi cele mai numeroase atestări documentare datează din timpul şi după domnia lui Ştefan cel Mare.

Stânca de la Şerbeşti este menţionaţa în documente înca din 1495 şi este considerată monument al naturii, conţinând urme ale diferitelor tipuri de faună marină, ceea ce demonstrează existenţa cu câteva milioane de ani în urmă a mării Sarmatice în aceasta zonă.

Comuna Ştefan cel Mare are în componenţă următoarele localităţi: Ştefan cel Mare (fostul sat Şerbeşti), Bordea, Cîrligi, Deleni, Duşeşti, Ghigoieşti, Soci.

Având ca reper anul 1830 când a luat fiinţă prima şcoală la iniţiativa lui Alexandru Cantacuzino putem afirma că, tradiţia învăţământului din localitatea noastră se întinde pe o perioadă de 190 de ani.

Şcoala şi Biserica sunt principalele instituţii în jurul cărora gravitează viaţa spirituală a comunităţii rurale.Aceste două instituţii vin în completarea a ceea ce familia este datoare să-i ofere copilului în ce priveşte educaţia. Pe lângă latura formativ educativă, care constituie baza activităţii noastre, şcoala noastră este preocupată alături de comunitatea locală, de promovarea valorilor culturale şi istorice autohtone. În acest sens, din anul 2006 denumirea instituţiei noastre poartă numele de ,,Dr. EmanuielRigler” în cinstea profesorului universitar şi proprietar al terenului pe care este amplasată şcoala. Pentru ca tânăra generaţie să aibă în memorie jertfa înaintaşilor, în faţa şcolii a fost construit în anul 2003, cu sprijinul primăriei şi a veteranilor de război, monumentul eroilor.Legătura dintre şcoală şi comunitate este scoasă în evidenţă prin participarea reprezentanţilor comunităţii locale şi părinţilor la serbările şi festivităţile care au loc la începutul şi sfârşitul anului şcolar. Se impune ca şcoala, prin dezvoltarea unei oferte educaţionale proprii să promoveze în cadrul unor discipline opţionale tradiţia şi istoria locală. Acest aspect este necesar deoarece în contextul modernizării societăţii, obiceiurile şi tradiţiile locale sunt în pericol de dispariţie.

Cultura noastră organizaţională este caracterizată printr-un ethos profesional înalt, un management strategic în continuă perfecţionare, de practicarea leadership-ului, prin valorizarea învăţării  instituţionale din experienţă. Valorile dominante sunt: egalitate de şanse, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de elevi, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare.

Deşi nu putem vorbi despre o cultură organizaţională şi profesională monolitică, există în şcoala noastră tradiţii, atitudini, stiluri de interrelaţionare, perspective comune de abordare a actului educaţional şi a rolului şcolii. Simbolurile tradiţionale ţin de învăţământul de masă, de educaţia pentru toţi şi creează o cultură profesională axată pe profesor/învăţător.

Există în şcoala noastră ritualuri de trecere încetăţenite şi încurajate de director  care salută călduros pe noii veniţi şi invită colegii să-i trateze cu afecţiune. În general debutantului nu i se dă un tutore profesional, ci este lăsat să şi-l aleagă singur, colegii îl primesc la ore în interasistenţe, îl consiliază în domeniul didactic, îl ajută să-şi proiecteze activităţile, i se dă de lucru în catedră pentru a demonstra ce poate.

În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare am putea spune că este un  climat deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor  instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre  cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice. În paralel cu procesul instructiv sunt organizate numeroase acţiuni cultural-educative, unele dintre ele devenite deja tradiţii ale şcolii:

  • Festivităţile de deschidere şi închidere a anului şcolar, cu premierea elevilor laureaţi la concursurile şcolare;
  • Concerte de colinde;
  • Acţiuni de voluntariat.

Activităţile extraşcolare fac obiectul unor serii de programe realizate în comun de către colectivele de elevi şi profesori. Ele prevăd activităţi culturale, sportive, excursii şi drumeţii şi alte activităţi cu scop creativ. Păstrarea tradiţiilor şcolii reprezintă o preocupare permanentă a colectivului managerial şi a colectivului de cadre didactice.

Consiliul de administraţie a elaborat Regulamentul de ordine interioară care cuprinde norme privind atât activitatea elevilor, cât şi a cadrelor didactice, a părinţilor şi a întregului personal al şcolii.

Considerăm foarte important ca elevii noştri să dobândească competenţe profesionale, competenţe generale dar în acelaşi timp să-şi formeze valori şi atitudini care să le permită să se adapteze unei societăţi aflate în plină evoluţie, să muncească şi să trăiască într-un mediu multicultural, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană. Acordarea de şanse egale tuturor elevilor indiferent de mediul din care provin, sex, religie, naţionalitate, statut social, statut financiar.

Dovezi ale calităţii procesului de învăţământ, sunt rezultatele examenului de Evaluare Naţională  şi de admitere în licee obţinute de elevi, precum şi la olimpiadele şi concursurile şcolare, unde an de an înregistrăm progres.

Un eveniment de seamă al vieţii noastre educative îl reprezintă transmiterea la sfârşitul fiecărui an şcolar, într-un cadru ceremonial deosebit, al ,,Cheii Şcolii” de la şeful de promoţie al clasei a VIII-a la şeful de promoţie al clasei a VII-a, moment de mulţumire dar, şi de angajare în acelaşi timp. De asemenea, se prezintă oferta de educaţie pentru a atrage potenţialul client.

Cadrele didactice din şcoala noastră sunt interesate de perfecţionarea continuă pentru a se putea ridica la nivelul cerinţelor actuale ale reformelor. Pe lângă participarea la activităţile metodice din şcoală, cadrele didactice urmează diferite modalităţi de perfecţionare organizate de IŞJ Neamţ, CCD Neamţ .

Share This:

Comments are closed.